İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.)23 Şub 2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (23.02.2018 t. 30341 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Ön inceleme

 

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

 

(2) İnceleme dönemi boyunca söz konusu ülkenin piyasa payı artmıştır.

 

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

 

(4) Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu görülmüştür.

 

(5) Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Karar

 

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

Soruşturmanın yürütülmesi

 

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, resmi olmayan görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı

 

İthalat Genel Müdürlüğü

 

Korunma Önlemleri Dairesi

 

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara

 

Tel: (+90 312) 204 95 79 Faks: (+90 312) 204 86 33

 

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

 

E-Posta: [email protected]

 

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

 

Ekonomi Bakanlığı KEP Adresi: [email protected]

 

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-mail adresine gönderir.

 

Genel Müdürlük EBYS E-mail Adresi: [email protected]

 

İlgili taraflar

 

MADDE 5 – (1) 6 ncı maddede belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “İlgili Taraf” olarak kabul edilirler.

 

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

 

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından indirilir.

 

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

 

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

 

(4) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

 

İlgili tarafların dinlenmesi

 

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

 

Gizlilik

 

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

 

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

 

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

 

Soruşturmanın süresi

 

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Referanslar