Dış ticaret faaliyetleri bulunan kurumların yasal zorunluluk olarak almaları gereken birçok belge bulunmaktadır. Bu belgelerin temini özellikle kamu kurumlarının uzağında bulunan firmalar için sorun oluşturmaktadır. Sıkı bir takip ve titizlik isteyen bu işlemler için Başarı Müşavirliğin uzman ekibi Ankara’da ciddi bir deneyim kazanmıştır.

Bununla birlikte Başarı Müşavirliğin uzman ekibi, özellikle ithalatçılar ve ihracatçılar için ciddi bir yük oluşturan vergiler için sağlanan devlet teşvikleri konusunda da 21 yıllık bir deneyime sahiptir. Oldukça detay içeren ve sıkı bir mevzuat takibi gerektiren bu işlemlerde firmalar büyük sıkıntılar yaşamakta ve bu nedenle söz konusu teşviklerden yararlanamamaktadırlar.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan bu saygın kuruluşların, tüm bu süreçlerde doğru yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Size önerimiz, söz konusu işlemlerin uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmesi için Başarı Müşavirlik’e ulaşmanızdır.


E-Katalog

HİZMET SÜRECİMİZ

Hizmet sürecimiz her biri alanında uzman çalışanlarımız tarafından titizlikle yürütülen 4 aşamadan oluşmaktadır.

 • Analiz

  ANALİZ

  Sizlerden gelen talep ve başvurular, uzmanlık alanına göre ilgili çalışanlarımızca incelenerek değerlendirme sürecine alınır.

 • Planlama

  PLANLAMA

  Değerlendirilen başvurulara yönelik iş ve işlemler planlanır. Planlamada; sizlerin isteklerine uygun, işi en doğruve optimum sürede gerçekleştirmeye yönelik esnek iş çözümleri üretilir ve sizlerle paylaşılır.

 • Uygulama

  UYGULAMA

  Başvuruların tamamlanıp işlem sonuçlanıncaya kadar geçen uygulama sürecindeki tüm işlemler uzmanlarımız tarafından dikkatle takip edilir, size her bir aşamada anında detaylı olarak bilgi verilir.

 • Sonuçlandırma

  SONUÇLANDIRMA

  Tamamlanan başvurulara ait tüm bilgi ve belgeler sizlerle anında paylaşılır ve veritabanımızda arşivlenir.

HİZMETLERİMİZ

Başarı Müşavirlik olarak verdiğimiz temel hizmetlerle ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak ya da burada yer almayan bir hizmet hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

İhraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan yurtiçi/yurtdışı alımlarda hammadde, ambalaj malzemeleri için gümrük vergisi ve/veya KDV muafiyeti sağlamak amacıyla düzenlenen ihracatı teşvik belgesidir.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ (HİİB)

Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla düzenlenen belgedir.

İTHAL LİSANSI (KOTA)

Bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili anlaşmalar- serbest ticaret anlaşmaları kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgedir.

SÜT TOZU HAKEDİŞ BELGESİ

İhracatı gerçekleştirilen, işlem görmüş ürünün tamamı ya da bir kısmının elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan süttozu hak edişinin, alınmasını sağlayan belgedir.

ŞEKER HAKEDİŞ BELGESİ

İhracatı gerçekleştirilen şekerli mamul ürünlerinin karşılığında, Türkiye Şeker Kurumu’ndan C Şekerini alabilmeleri amacıyla düzenlenen belgedir.

TMO HAKEDİŞ BELGESİ

İhracatçı sanayicileri desteklemek amacıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracatların üretiminde kullanılan tahıl grubu (mısır, arpa, buğday…) ürünlerin, TMO’dan tahsis edilmesi için düzenlenen belgedir.

KONTROL BELGESİ

İthal ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ (DFİF)

Tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla, hazırlanmış olan ihracat iadesi yardımlarıdır.

KAPASİTE RAPORU

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren üreticilere ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri göstermek amacıyla düzenlenen belgedir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ / GTİP TESPİTİ

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, yazılı talep üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırıma özendirerek istihdamı artırmak ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla KDV muafiyeti, faiz desteği gibi devlet desteklerinden yararlanılması için düzenlenen belgedir.

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZNİ

Yurtiçinde üretimi olmayan kullanılmış makinaların izin alınmadan, yurtiçinde üretilen makinaların ise üreticilerine sorulduktan sonra, itiraz olmaması halinde ithalatının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

GÖZETİM BELGESİ

İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların, ithalat miktarlarının ve değerlerinin izlenebilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

RADYASYON SERTİFİKASI

Gıda ürünlerinin, insan sağlığı açısından kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlamak amacıyla düzenlenen belgedir.

BÜYÜKELÇİLİK / KONSOLOSLUK ONAYI

İhracat yapan kuruluşların, ihraca konu ürünlerine ait ticari evraklarını, ihracat yapmadan önce ilgili konsolosluktan onaylatmasıdır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür.

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, vergi resim harç istisnasından faydalanmak için alınan belgedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancıların, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği almaları gereken izindir.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir.

ISO BELGELENDİRMELERİ

Seçilen standarda (9001, 14001, 18001, 22000, 27001, GLOBALGAP, BRC...) uygun bir sistemin kurulması ve belli bir zaman dilimin de işletilmesinden sonra, uluslararası geçerli akredite edilmiş denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve uygun görülmesi halinde verilen belgelerdir.

TURİZM İŞLETME BELGESİ

Turizm tesisin tür ve varsa sınıfı için yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapıldığında işletmeye geçiş aşamasında verilen belgedir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ

Turizm Tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik kapsamında nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgedir.

SEYAHAT ACENTESİ BELGESİ

Ticari Kuruluşların Seyahat acentesi faaliyeti gösterilebilmesi için Turizm Bakanlığından A,B,C ve geçici işletme faaliyetleri için alınan belgedir.

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren belgedir.

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı - Üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az (2) iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

İŞYERİ DIŞINDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ

Tüketici Hakları için avantaj sağlaması amacıyla işyeri, fuar panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlar için Bakanlıkça verilen belgedir.

YOLCU TAŞIMACILIĞI YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla uluslararası ve/veya yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, taşımacılığa başlamadan önce alması gereken yetki belgesidir.

EŞYA TAŞIMACILIĞI YETKİ BELGESİ

Aracın ruhsatında yazan araç cinsine göre ve araç ile yapılacak uluslararası ve/veya yurtiçi ticari işe göre alınması gereken gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNDE UYGUNLUK YAZISI

Tanımları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Sivil Hava Taşıtlarının, serbest dolaşıma giriş ve geçici ithalat rejimine tabi tutulması halinde gümrük idarelerince talep edilen ve Bakanlıktan alınan uygunluk yazısıdır.

KLORODIFLOROMETAN KONTROL BELGESİ

Ozon Tabakasını incelten Maddelerin ithaline ilişkin tebliğ kapsamında olan, Klorodiflorometan için ithali sırasında aranan ve Bakanlıktan alınan zorunlu belgedir.

KATI YAKIT İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

Katı maden yakıtlarının (kömür, linyit, antrasit…) ithalatını yapacak olan firmaların, zorunlu olarak Bakanlıktan alması gereken kayıt belgesidir.

METAL HURDA İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

Metal hurdaları eriterek işlem yapan sanayiciler ile metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle, kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere, ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans veya geçici çalışma izni almış olan sanayicilerin, bu kapsamda ithalat yapabilmeleri için Bakanlıktan alınması gereken kayıt belgesidir.

EPDK UYGUNLUK YAZISI

Akaryakıt haricinde kalan dökme veya paket halindeki kimyasalların temininde Bakanlıktan alınması gereken uygunluk yazısıdır.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İhracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim gerek pazarlama aşamalarında destekleyen, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olan ve rekabet gücü kazanmalarını sağlayan (10) on farklı kapsamdaki desteklerdir.

KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını, bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla uygulanan destekleme modelleridir.

Referanslar